A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Alapszabályzata

A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91. évi 33. sz.) 64. szakasza és Az önkormányzati nemzeti közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94. évi 65. sz.) 6. szakasza értelmében a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa a 2016. október 24-én megtartott 12. ülésén elfogadta                                                        

A LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATÁT

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Ezen alapszabályzat a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (a továbbiakban: LKMNÖK) feladatait és hatáskörét, szervezetét és működésének egyéb kérdéseit szabályozza.

 2. szakasz

Az LKMNÖK közjogi jogi személy.

3. szakasz

Az LKMNÖK megnevezése: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség – Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, rövidítése: LKMNÖK – MSNSOL.

 4. szakasz

Az LKMNÖK székhelye: Lendva, Malom utca 6/a.

 5. szakasz

Az LKMNÖK-nek saját bélyegzővel rendelkezik. A bélyegző kör alakú, a következő szöveggel: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség – Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, rövidítés: LKMNÖK – MSNSOL. A bélyegző méretéről, számáról, tárolásáról és használatáról szabályzat rendelkezik.

6. szakasz

Az LKMNÖK a magyar nemzet szimbólumait a szlovén jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően használja.

 

II. A LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG TANÁCSÁNAK MEGALAKULÁSA

 7. szakasz

Az LKMNÖK legfelsőbb szerve az önkormányzati Tanács (a továbbiakban: Tanács), melynek tagjait a törvénnyel összhangban a magyar nemzetiségi választójoggal rendelkező polgárok közvetlen választáson választják meg.

 8. szakasz

A tanácstagokat a helyhatósági választásokon választják meg.

A tanácstagnak bárki jelölhető, aki eleget tesz a törvényben meghatározott feltételeknek. A jelöléshez legalábbtíz a külön választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges.

 9. szakasz

A választások lebonyolításáért a választási bizottság felel. A bizottság elnökből, elnökhelyettesből, három tagból és három helyettesből áll. A bizottság elnökévé és elnökhelyettesévé csak okleveles jogásznevezhető ki.

A bizottságot a Tanács nevezi ki, mandátuma négy évig tart. Amennyiben a választási bizottsági tagok mandátuma a választások kiírása után, de a választások lebonyolítása előtt jár le, a mandátumok a választások végéig meghosszabbodnak.

 10. szakasz

A választásokkal kapcsolatos operatív munkát a titkár látja el. A titkárt az LKMNÖK javaslatára a választási bizottság nevezi ki.

 11. szakasz

A választási bizottság tagjai és a titkár az elvégzett munkájukért a mindenkori választások alkalmával egyszeri díjazásban részesülnek, éspedig:

 • az elnök és a titkár az LKMNÖK főállású elnöke havi alapbérének 50%-át kitevő összegben,
 • az elnökhelyettes a választási bizottság elnöke díjazásának 80%-át kitevő összegben,
 • a választási bizottsági tagok a választási bizottság elnöke díjazásának 20%-át kitevő összegben.

 12. szakasz

Az LKMNÖK megállapodás alapján más szervezetekkel, amelyek egy időben tartanak választásokat, közös választási bizottságot és más választási szerveket hozhat létre.

                  13. szakasz                       

A Tanácsnak 12 tagja van. A tanácstagokat a következő felosztás szerint az alábbi településekből, illetőleg településcsoportokból választják meg:

 • Lendva, Hármasmalom                                                                                                        3
 • Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános, Kapca, Kót                                                                      3
 • Csente, Pince, Pincemajor, Petesháza, Völgyifalu                                                                    3
 • Lendvahegy, Hosszúfalu, Hosszúfaluhegy, Hídvég, Bánuta, Göntérháza, Radamos, Kámaháza     3

 14. szakasz

A Tanács tagjai tisztségüket nem főállásban végzik.

A tisztség összeférhetetlen az Ellenőrző Bizottsági tagsággal és az LKMNÖK hivatalában fennálló alkalmazotti viszonnyal. 

 15. szakasz

A tanácstag mandátuma idő előtt megszűnik:

 1. ha a mandátuma megerősítését követő három hónapon belül nem hagy fel a tanácstagi tisztségével összeférhetetlen tevékenység végzésével,
 2. ha a tanácstagi tisztségével összeférhetetlen tisztséget vállal, vagy ilyen tevékenységbe kezd,
 3. ha elveszíti választójogát,
 4. ha tartósan képtelenné válik a tisztség betöltésére,
 5. ha jogerősen hat hónapnál hosszabb letöltendő börtönbüntetésre ítélik,
 6. ha lemond.

A mandátum megszűnésének jelen szakasz első bekezdése 3., 4. és 5. pontjában leírt okai jogerős bírósági határozat alapján állapítandók meg.

A Tanács a fenti okok előállása utáni első ülésén ténymegállapítási határozatot fogad el.

 16. szakasz

Az új tag megválasztására, valamint minden egyéb, a választásokkal kapcsolatos kérdésben a törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

III. A LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG FELADATAI

17. szakasz

Az LKMNÖK többek közt az alábbi feladatokat látja el:

 • az alkotmánnyal és törvénnyel összhangban önállóan dönt a hatáskörébe tartozó összes kérdésről;
 • a törvénnyel összhangban hozzájárulását adja a Lendva Községi magyar nemzeti közösség külön jogainak védelmével kapcsolatos ügyekben;
 • megtárgyalja és megvizsgálja a Lendva Községi magyar nemzeti közösség helyzetére vonatkozó kérdéseket, ezeket illetően állást foglal, és javaslatokat, valamint kezdeményezéseket terjeszt be az illetékes szervekhez;
 • olyan tevékenységeket ösztönöz és szervez, melyek hozzájárulnak a Lendva Községi magyar nemzeti közösség tagjai nemzeti identitásának a megőrzéséhez.

 18. szakasz

Feladatait az LKMNÖK elsősorban következőképpen valósítja meg:

 • szervezeteket és közintézményeket alapít, illetve azok társalapítója;
 • figyelemmel kíséri és ösztönzi a Lendva Községi magyar nemzeti közösség oktatás- és nevelésügyének fejlesztését, és a törvénnyel összhangban részt vesz az oktatási-nevelési munka tervezésében és szervezésében, valamint az oktatási-nevelési programok előkészítésében;
 • a Lendva Községi magyar nemzeti közösség fejlődése érdekében kulturális, kutatási, tájékoztatási, könyvkiadási és gazdasági tevékenységeket ösztönöz és szervez;
 • erősíti az anyanemzettel, a kisebbségben élő magyar közösségekkel való kapcsolatokat;
 • fenntartja a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokat;
 • a törvény értelmében állami hatáskörbe tartozó feladatokat is elláthat;
 • ellátja az alapszabályzatban meghatározott egyéb feladatokat is.

IV.  A LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG SZERVEI

 19. szakasz

Az LKMNÖK szervei:

A)  LKMNÖK Tanácsa
B)  LKMNÖK Tanácsának elnöke
C)  Ellenőrző Bizottság

 

A)    LKMNÖK TANÁCSA

 20. szakasz

Az LKMNÖK Tanácsa a legfelsőbb döntéshozó szerv a hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben. A leköszönő elnök legkésőbb a választásokat követő 20 napon belül köteles összehívni a Tanács alakuló ülését.

A Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Tanács elnökét. A választásra akkor kerülhet sor, ha a Tanács határozatképes. A tisztségviselők mandátuma akkor érvényes, ha azt a Tanács ülésén jelen lévő tagok több mint a fele megerősíti. A Tanács alakuló ülésén kinevezi a tagokat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (a továbbiakban: MMÖNK) Tanácsába. Az MMÖNK Tanácsába kinevezett tanácstagok az ülésein kötelesek az LKMNÖK Tanács által elfogadott határozatokat képviselni. A kinevezett tagokat ugyanolyan a módon lehet visszahívni, mint kinevezték őket.

 21. szakasz

A tanácstagok mandátuma négy évre szól. A Tanács tagjainak mandátuma az előző Tanács tagjai mandátumának megszűnésével kezdődik és az újonnan megválasztott Tanács alakuló üléséig tart.

A tanácstagok mandátumának megszűnésével megszűnik az LKMNÖK Tanácsa által alapított bizottságokban betöltött tagság is. A különböző intézményekbe kinevezett tagok mandátuma a Tanács új tagjainak kinevezéséig érvényes.

 22. szakasz

A tanácstagok, a bizottsági tagok valamint a különböző intézetek és egyéb szervezetek tanácsába kinevezett képviselők, illetve tagok az LKMNÖK képviselete során kötelesek az LKMNÖK álláspontjait és határozatait képviselni.

 23. szakasz

A Tanács a különböző intézetek és egyéb szervezetek tanácsába kinevezett képviselőit, illetve tagjait mandátumuk lejárta előtt is visszahívhatja:

 • ha a képviselő, illetve a tag ezen tisztségével összefüggésben nem képviseli az LKMNÖK álláspontjait és határozatait;
 • ha a képviselő, illetve a tag egymást követően három alkalommal igazolatlanul nem vesz részt az ülésen;
 • ha elveszíti választójogát;
 • ha tartósan képtelenné válik a tisztség betöltésére;
 • ha jogerősen hat hónapnál hosszabb letöltendő börtönbüntetésre ítélik.

 24. szakasz

A Tanács akkor határozatképes, ha ülésein a tagjainak több mint a fele jelen van. A határozatok akkor érvényesek, ha azokat a Tanács ülésén jelen lévő tagok több mint a fele megszavazza, amennyiben az alapszabályzat nem rendelkezik másképpen.

 25. szakasz

A Tanács jelentősebb hatáskörei, feladatai:

 • megerősíti a Tanács tagjainak mandátumát;
 • kinevezi és felmenti az elnököt;
 • kinevezi és felmenti az Ellenőrző Bizottság tagjait;
 • kinevezi és felmenti az állandó bizottságok tagjait;
 • tagokat nevez ki egyéb bizottságokba;
 • ellenőrzi az elnök és az alelnök munkáját;
 • elfogadja az LKMNÖK alapszabályzatát, a Tanács ügyrendjét és egyéb okiratait;
 • elfogadja az LKMNÖK költségvetését és zárszámadását;
 • rendelkezik az LKMNÖK ingatlan vagyona felett;
 • a nemzeti közösség szempontjából fontos intézeteket, társaságokat, alapokat és más szervezeteket alapít, illetve azok társalapítója;
 • tagokat nevez ki az intézetei és szervezetei tanácsaiba;
 • kinevezi intézetei és szervezetei igazgatóit, illetve elnökeit;
 • véleményezi a társalapított intézetek igazgatójelöltjeit;
 • jóváhagyja az intézetei és szervezetei alapszabályzatát;
 • jóváhagyja az intézetei és szervezetei éves program- és pénzügyi tervét, valamint beszámolóját;
 • társalapítóként képviselőket nevez ki az intézetek tanácsaiba;
 • társalapítóként véleményezi az intézetek tanácsába éves nemzetiségi program- és pénzügyi tervét, valamint azok beszámolóját a nemzetiségi programokra vonatkozóan;
 • együttműködik a MMÖNK-val és a községi magyar nemzeti közösségekkel;
 • együttműködik Lendva Községgel;
 • véleményezi a nemzetiségre vonatkozó törvénytervezeteket;
 • együttműködik a szlovén kormánnyal, a szlovén Országgyűléssel, a minisztériumokkal és ezek hivatalaival;
 • együttműködik a magyar kormánnyal, a magyar Országgyűléssel, megyei, helyi és kisebbségi önkormányzataival, a kisebbségben élő magyarok szervezeteivel, valamint összmagyar jellegű szervezetekkel;
 • együttműködik a más országokban élő magyar és nem magyar közösségek szervezeteivel;
 • együttműködik egyéb kisebbségekkel és nemzetközi szervezetekkel.

 26. szakasz

A Tanács állandó és ideiglenes bizottságokat alapít. A bizottságok a Tanács tanácsadó szervei. A bizottság öttagú, közülük legalább egy az LKMNÖK Tanácsának tagja.

Az állandó bizottságok a következők:

 • Statutáris Jogi Bizottság és
 • Pályázati Bizottság.

A bizottságok alakuló ülését a Tanács elnöke hívja össze.

27. szakasz

A Tanácsot az elnök képviseli, hívja össze és vezeti az üléseit. Távollétében e feladatokat az alelnök látja el.

Az elnök írásbeli meghatalmazása alapján e teendőket bármelyik tanácstag is elláthatja.

 28. szakasz

A Tanács működését ügyrend szabályozza, amit a Tanács a jelen lévő tanácstagok kétharmados többségével fogad el.

Amennyiben az ügyrend valamely rendelkezése eltér az alapszabályzattól, az alapszabályzatban foglaltak az irányadóak.

 29. szakasz

Az LKMNÖK Tanácsának munkáját hivatal segíti. A hivatal az LKMNÖK annak szervei és testületei számára szakmai, adminisztratív, technikai és egyéb feladatokat lát el.

A hivatalnak vezetője van. A vezetőt az elnök nevezi ki.

A hivatal működésével kapcsolatos szabályzatokat az elnök fogadja el.

 30. szakasz

A Tanács, a Lendvai Község Tanácsa és az MMÖNK kölcsönösen eljuttatják egymáshoz a tanácsüléseik jegyzőkönyvét.

  B)    LKMNÖK TANÁCSÁNAK ELNÖKE

 31. szakasz

Az elnök legfontosabb feladatai:

 • képviseli az LKMNÖK-t;
 • a Tanáccsal együtt felel az önkormányzati nemzeti közösség jogszerű működéséért;
 • kinevezi és felmenti az alelnököt;
 • aláírja a Tanács okmányait és dokumentumait;
 • szervezi az LKMNÖK munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekről;
 • meghatározza az LKMNÖK hivatalának szervezetét és munkaterületét;
 • a Tanácsnak beterjeszti elfogadásra az éves munkaterv, a költségvetés és a zárszámadás, valamint az egyéb fontosabb tervek javaslatát;
 • gondoskodik az LKMNÖK általános dokumentumainak, valamint a Tanács egyéb döntéseinek végrehajtásáról;
 • munkájáról évente és a mandátum végén köteles beszámolni a Tanácsnak;
 • ellenőrzi és jóváhagyja a pénzügyi eszközök felhasználását;
 • felel a pénzügyi terv megvalósításáért;
 • rendelkezik az LKMNÖK ingó vagyona felett;
 • együttműködik a magyar nemzetiségi parlamenti képviselővel, az MMÖNK-val, a községi magyar nemzeti önkormányzatokkal, valamint Lendva Községgel;
 • ösztönzi és irányítja az LKMNÖK együttműködését az állami, regionális és önkormányzati szervekkel, intézményekkel;
 • ösztönzi és irányítja az LKMNÖK együttműködését és kapcsolatait az anyaország állami, regionális, megyei és önkormányzati intézményeivel, a Kárpát-medencei kisebbségi magyar közösségekkel, egyéb kisebbségi csoportokkal, valamint az Európai Unió intézményeivel és a nemzetközi szervezetekkel;
 • együttműködik a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő magyar nemzeti programokat megvalósító intézményekkel;
 • ösztönzi és segíti a nemzeti közösség szervezeteinek és szakintézményeinek munkáját;
 • és egyéb a tanács által meghatalmazott feladatokat lát el.

 32. szakasz

Az elnök felelős a Tanács határozatainak a végrehajtásáért, amiről folyamatosan tájékoztatja a Tanácsot.

33. szakasz

Az elnök munkáját az alelnök segíti. Az alelnök az elnök megbízásából egyéb feladatokat végez. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

A helyettesítés ideje alatt az alelnök az elnök által kijelölt és a hatáskörébe tartozó folyó ügyeket látja el.

 C)    ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

35. szakasz

Az Ellenőrző Bizottság öttagú, tagjait a Tanács nevezi ki. Az Ellenőrző Bizottsági tagság összeférhetetlen az LKMNÖK Tanács tagságával, valamint annak hivatalában betöltött alkalmazotti jogviszonnyal.

Az Ellenőrző Bizottság feladata, hogy évente legalább egyszer megvizsgálja az LKMNÖK ügyvitelét, s arról a Tanácsnak beszámolót készítsen. Továbbá elvégez minden egyéb, törvény által előírt feladatot.

 V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. szakasz

A Tanács az alapszabályzatot kétharmados többséggel magyar nyelven fogadja el. Az alapszabályzat módosítása az elfogadásának módja szerint történik.

 37. szakasz

Az alapszabályzat teljes szövegét magyar nyelven a Népújságban kell közzétenni. Az alapszabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba. A választásokra vonatkozó szakaszok és bekezdések a soron következő helyhatósági választások kiírásával lépnek hatályba.

38. szakasz

Ezen alapszabályzat hatályba lépésével hatályát veszíti azLKMNÖK2005. november 4-én elfogadott alapszabályzata és annak a későbbiekben elfogadott módosításai.

 

 

                                                                                    Vida Törnar Judit
                                                                                  az LKMNÖK Tanácsának elnöke