Statut Madžarkse samoupravne narodne skupnosti občine Lendava

V skladu s 64. členom Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991) in 6. členom zakona o samoupravnih narodnih skupnostih  (Uradni list RS, št. 65/1994) je Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava na svoji 12. seji dne 24. oktobra 2016 sprejel                                                                                                  

STATUT
MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI OBČINE LENDAVA


I.                   SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta statut ureja naloge, pristojnosti in organizacijo ter druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava (v nadaljevanju: MSNSOL)    

 2. člen

MSNSOL je oseba javnega prava.

3. člen

Naziv MSNSOL je: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség – Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, kratica: LKMNÖK – MSNSOL.

4. člen

Sedež MSNSOL: Lendava/Lendva, Mlinska ulica 6a/Malom utca 6/a.

5. člen

MSNSOL ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike z naslednjim besedilom: Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség – Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava, kratica: LKMNÖK – MSNSOL. Velikost, število, hrambo in uporabo pečata določa pravilnik.

6. člen

MSNSOL uporablja madžarske narodne simbole v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.     

II. USTANOVITEV SVETA MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI  OBČINE LENDAVA

7. člen

Najvišji organ MSNSOL je svet samoupravne narodne skupnosti (v nadaljevanju: svet), čigar člane, v skladu z zakonodajo, izvolijo na neposrednih volitvah občani, ki imajo volilno pravico za volitve predstavnikov madžarske narodne skupnosti.

8. člen

Člane sveta izvolijo na lokalnih volitvah.

Za člana sveta lahko kandidira vsaka oseba, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje. Za kandidaturo je potrebno najmanj deset podpisov občanov, ki so vpisani v posebni volilni imenik.

9. člen

Za izvedbo volitev je odgovorna volilna komisija. Komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednik, trije člani in trije namestniki. Za predsednika in podpredsednika komisije je lahko imenovan samo diplomirani pravnik.

Komisijo imenuje svet, njen mandat traja štiri leta. Če mandat članov volilne komisije poteče po razpisu volitev, vendar pred njihovo izvedbo, se mandati podaljšajo do konca volitev.

10. člen

Operativna dela v zvezi z volitvami opravlja tajnik. Tajnika imenuje volilna komisija na predlog MSNSOL.

11. člen

Za opravljeno delo ob vsakokratnih volitvah prejmejo člani volilne komisije in tajnik enkratno nagrado, in sicer:

 • predsednik in tajnik v znesku 50% osnovne mesečne plače redno zaposlenega predsednika MSNSOL,
 • namestnik predsednika volilne komisije v znesku 80% nagrade predsednika volilne komisije,
 • člani volilne komisije v znesku 20 % nagrade predsednika volilne komisije.

 12. člen

MSNSOL na podlagi dogovora lahko ustanovi skupno volilno komisijo in druge volilne organe z drugimi organizacijami, ki imajo volitve ob istem času.

13. člen

Svet ima 12 članov. Člani sveta so izvoljeni po naslednjem ključu iz naslednjih naselij oziroma skupine naselij:

−       Lendava, Trimlini

3

−       Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot

3

−       Čentiba, Pince, Pince marof, Petišovci, Dolina

3

−       Lendavske gorice, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Mostje

 

Banuta, Genterovci, Radmožanci, Kamovci

3

 14. člen

Člani sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.  

Funkcija ni združljiva s članstvom v nadzornem odboru in z delovnim mestom v uradu  MSNSOL. 

15. člen

Članu sveta predčasno preneha mandat:

 1. če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta,
 2. če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana sveta, 
 3. če izgubi volilno pravico,
 4. če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,           
 5. če je pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev,
 6. če odstopi.

Razlogi za prenehanje mandata iz 3., 4. in 5 točke tega člena se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe.  

Svet po nastanku zgoraj navedenih razlogov sprejme o tem na prvi seji ugotovitveni sklep.

16. člen

Za izvolitev novega člana in glede vseh ostalih vprašanj v zvezi z volitvami se smiselno uporabljajo določila zakona.  

 

III. NALOGE MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI OBČINE LENDAVA

17. člen

MSNSOL med drugim opravlja naslednje naloge:

 • v skladu z ustavo in zakonom samostojno odloča o vseh vprašanjih, ki spadajo v njeno pristojnost;
 • v skladu z zakonom daje soglasje v zadevah glede varstva posebnih pravic madžarske narodne skupnosti občine Lendava;
 • obravnava in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na položaj madžarske narodne skupnosti  občine Lendava,  zavzema stališča  ter podaja predloge in pobude pri pristojnih organih;
 • spodbuja in organizira dejavnosti, ki prispevajo k ohranitvi narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti občine Lendava.

18. člen

MSNSOL  uresničuje predvsem naloge:

 • ustanavlja oziroma soustanavlja organizacije in javne ustanove;
 • spremlja in spodbuja razvoj vzgoje in izobraževanja madžarske narodne skupnosti občine Lendava ter v skladu z zakonom sodeluje pri načrtovanju in organizaciji vzgojno izobraževalnega dela ter pri pripravi vzgojno izobraževalnih programov;
 • z namenom razvoja madžarske narodne skupnosti občine Lendava spodbuja in organizira dejavnosti s področja kulture, raziskovanja, informiranja, založništva in gospodarstva;
 • utrjuje stike z matičnim narodom in z manjšinskimi madžarskimi skupnostmi;
 • vzdržuje stike z mednarodnimi organizacijami;
 • v skladu z zakonom opravlja tudi naloge, ki spadajo v pristojnost države;
 • opravlja tudi druge naloge, opredeljene s statutom.

IV.  ORGANI MADŽARSKE SAMOUPRAVNE NARODNE SKUPNOSTI OBČINE LENDAVA

19. člen

Organi  MSNSOL:

A) Svet MSNSOL
B) Predsednik sveta MSNSOL
C) Nadzorni odbor

A)    SVET MSNSOL

20. člen

 

MSNSOL je najvišji organ odločanja o vseh zadevah, ki spadajo v pristojnost sveta.
Predsednik v odstopu mora najkasneje v 20 dneh po volitvah sklicati ustanovno sejo sveta.

Svet na svoji ustanovni seji izvoli predsednika sveta. Do volitve lahko pride, če je svet sklepčen. Mandat funkcionarjev je veljaven, če za to glasuje več kot polovica na seji prisotnih članov.

Svet na svoji ustanovni seji imenuje člane v svet Pomurske Madžarske samoupravne narodne skupnosti (v nadaljevanju: PMSNS). Člani sveta, ki so imenovani v svet PMSNS, so na njegovih sejah dolžni zastopati sklepe, ki jih je sprejel svet MSNSOL. Imenovani člani so lahko odpoklicani na način, kot so bili imenovani.

21. člen

Člani sveta so izvoljeni za dobo štirih let. Mandat članov sveta se prične s prenehanjem mandata prejšnjih članov sveta in traja do ustanovne seje na novo izvoljenega sveta.

S prenehanjem mandata članov sveta preneha tudi članstvo v komisijah, ki jih je ustanovil svet MSNSOL. Mandat članov, ki so bili imenovani v različne institucije, velja do imenovanja novih članov sveta.

22. člen

Člani sveta, člani komisij in predstavniki oziroma člani, ki so bili imenovani s svete različnih zavodov in organizacij, so pri zastopanju MSNSOL  dolžni zastopati stališča in sklepe MSNSOL.

23. člen

Svet svoje predstavnike oziroma člane, imenovane v svete različnih organizacij in ustanov, lahko odpokliče tudi pred potekom mandata:

 • če predstavnik oziroma član v zvezi s to svojo funkcijo ne zastopa stališč in sklepov MSNSOL,
 • če se predstavnik oziroma član trikrat zaporedoma neopravičeno ne udeleži seje,
 • če izgubi volilno pravico,
 • če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
 • če je pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev.

24. člen

Svet je sklepčen, če je na njegovih sejah prisotnih več kakor polovica vseh članov. Sklepi so veljavni tedaj, če za njih glasuje več kot polovica na seji prisotnih članov, v kolikor v statutu ni opredeljeno drugače.

25. člen

Pomembnejše pristojnosti in naloge sveta:

 • potrdi mandate članov sveta;
 • imenuje in razrešuje predsednika;
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora;
 • imenuje in razrešuje člane stalnih komisij;
 • imenuje člane v razne komisije;
 • nadzira delo predsednika in podpredsednika;
 • sprejeme statut MSNSOL, poslovnik sveta in druge akte;
 • sprejeme proračun in zaključni račun MSNSOL;
 • razpolaga z nepremičnim premoženjem MSNSOL;
 • ustanavlja oziroma soustanavlja zavode, družbe, sklade in druge organizacije, ki so pomembne za narodne skupnosti;
 • imenuje člane v svete svojih zavodov in organizacij;
 • imenuje direktorje oziroma predsednike svojih zavodov in organizacij;
 • podaja mnenje o kandidatih za direktorje zavodov, kjer je prisoten kot soustanovitelj;
 • sprejema statute svojih zavodov in organizacij;
 • sprejema letni program, finančni načrt ter poročila svojih zavodov in organizacij;
 • kot soustanovitelj imenuje predstavnike v svete zavodov;
 • kot soustanovitelj daje mnenje svetom zavodov o letnih narodnostnih programih zavodov in finančnih načrtih ter poročilih, ki se nanašajo na narodnostne programe;
 • sodeluje s PMSNS in z občinskimi madžarskimi narodnimi skupnostmi;
 • sodeluje z občino Lendava;
 • daje mnenje o osnutkih zakonov, ki se nanašajo na narodnosti;
 • sodeluje z Vlado in Državnim zborom Republike Slovenije, z ministrstvi in njihovimi uradi;
 • sodeluje z Vlado in Parlamentom Madžarske, z županijskimi, lokalnimi in manjšinskimi samoupravami, z madžarskimi manjšinskimi in vsemadžarskimi organizacijami;
 • sodeluje z organizacijami madžarskih in nemadžarskih skupnosti, ki živijo v drugih državah;
 • sodeluje z drugimi manjšinami in mednarodnimi organizacijami.

26. člen

Svet ustanavlja stalne in začasne komisije. Komisije so svetovalni organi sveta. Komisija ima pet članov, najmanj eden od njih mora biti član sveta MSNSOL.

Stalne komisije so:

 • Statutarno pravna komisija in
 • Razpisna komisija.

Ustanovno sejo komisij skliče predsednik sveta.

27. člen

Svet zastopa predsednik, ki sklicuje in vodi seje sveta. V njegovi odsotnosti opravlja te naloge podpredsednik.  

Na podlagi pisnega pooblastila predsednika lahko opravlja te naloge kateri koli član sveta.  

28. člen

Delo sveta ureja poslovnik, ki ga sprejeme svet z dvotretjinsko večino na seji prisotnih članov sveta.

V kolikor je katera od določb poslovnika v nasprotju s statutom, veljajo določbe statuta.

29. člen

MSNSOL-u pri opravljanju del pomaga urad. Urad opravlja za MSNSOL in za njene organe  strokovne, administrativne, tehnične in druge naloge.  

Urad ima vodjo. Vodjo imenuje predsednik.

Pravilnike v zvezi z delovanjem urada sprejema predsednik.

30. člen

Svet, občinski svet občine Lendava in PMSNS si izmenjujejo zapisnike posameznih sej svetov.  

B)    PREDSEDNIK SVETA MSNSOL

31. člen

Najpomembnejše naloge predsednika:          

 • zastopa MSNSOL;
 • skupaj s svetom je odgovoren za zakonito delovanje samoupravne narodne skupnosti;
 • imenuje in razrešuje podpredsednika;
 • podpisuje listine in dokumente sveta;
 • organizira delo MSNSOL in skrbi za potrebne materialne in kadrovske pogoje;
 • določa organizacijo in delovno področje urada MSNSOL;
 • svetu predloži v potrditev predlog letnega načrt dela, proračuna in zaključnega računa ter drugih pomembnih dokumentov;
 • skrbi za izvedbo splošnih dokumentov MSNSOL ter za izvedbo odločitev sveta;
 • svetu mora poročati o svojem delu vsako leto in ob koncu mandata;
 • opravlja odobritev porabe finančnih sredstev in nadzor nad njihovo porabo,
 • odgovoren je za izvajanje finančnega načrta;
 • razpolaga s premičnim premoženjem MSNSOL;
 • sodeluje s poslancem madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru, s PMSNS, z občinskimi madžarskimi samoupravnimi skupnostmi in z občino Lendava;
 • spodbuja in vodi sodelovanje MSNSOL z državnimi, regionalnimi organi in ustanovami samouprav;
 • spodbuja in vodi sodelovanje in stike MSNSOL z državnimi, regionalnimi in županijskimi ustanovami ter ustanovami samouprav, z madžarskimi manjšinskimi skupnostmi v Karpatskem bazenu, z drugimi manjšinskimi skupinami ter ustanovami Evropske unije in mednarodnimi organizacijami;
 • sodeluje z ustanovami na narodnostno mešanem območju, ki uresničujejo madžarske narodnostne programe;
 • spodbuja delo in pomaga organizacijam in strokovnim ustanovam narodne skupnosti;
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti svet.

32. člen

Predsednik je odgovoren za izvedbo sklepov sveta, in svet o tem redno obvešča.

33. člen

Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu.  Podpredsednik po nalogu predsednika opravlja tudi druge naloge.

Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

V času nadomeščanja opravlja podpredsednik tekoče zadeve, ki jih je določil predsednik, in ki spadajo v njegovo pristojnost.

C)    NADZORNI ODBOR

34. člen

Nadzorni odbor šteje pet članov, ki jih imenuje svet. Članstvo v nadzornem svetu je nezdružljivo s članstvom v svetu in z zaposlitvenim razmerjem  v uradu sveta.

Naloga nadzornega odbora je, da najmanj enkrat letno pregleda poslovanje MSNSOL in o njem pripravi poročilo za svet. Nadzorni odbor opravlja tudi vse zakonsko predpisane naloge. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

Svet sprejeme statut v madžarskem jeziku z dvotretjinsko večino.  Sprememba statuta poteka na enak način kot velja za njegov sprejem. 

36. člen

Celotno besedilo statuta je potrebno objaviti v  časniku Népújság v madžarskem jeziku. Statut začne veljati naslednji dan po objavi. Členi in odstavki, ki se nanašajo na volitve, začnejo veljati z razpisom naslednjih lokalnih volitev.

37. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut  MSNSOL, ki je bil sprejet 4. novembra 2005,  in njegove kasneje sprejete spremembe.

Judit Vida Törnar
predsednica sveta MSNSOL