RAZPIS ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

RAZPIS

 

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava objavlja razpis za nevladne organizacije, ki delujejo v občini Lendava in izvajajo madžarske narodnostne programe. Namen razpisa je ohranjanje, razvoj in krepitev identitete madžarske skupnosti.

 

Razpoložljiva razpisna sredstva

Za subvencioniranje vlog je iz proračuna Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava za leto 2023 na voljo 10.000,00 EUR, to je deset tisoč evrov, in sicer v breme konta »Tekoči transferji za nepridobitne organizacije in institucije«.

 

Pogoji za dodelitev subvencije

Ista nevladna organizacija ali društvo se v posameznem koledarskem letu na razpis lahko prijavi največ s tremi programi.

Subvencijo lahko pridobijo tisti kandidati, ki znesek subvencije namenijo za programe madžarskega značaja, redno sodelujejo na prireditvah na območju občine Lendava, redno oddajo obračune subvencij in na poziv sodelujejo na prireditvah subvencionarja.

 

Za organizacijo ekskurzij in nakup osnovnih sredstev ni mogoče pridobiti subvencije.

 

Ustanove in lokalne skupnosti se ne morejo prijaviti na razpis.

 

Vloga za razpis mora vsebovati:

-          izpolnjen obrazec za prijavo na razpis,

-          potrdilo o registraciji društva,

-          program in njegov podroben finančni načrt.

 

Način in rok za oddajo vloge

Vloge se lahko odda izključno na za to predvidenem obrazcu. Originale izpolnjenih razpisnih obrazcev z zahtevanimi prilogami je treba priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, s pripisom »SUBVENCIJA ZA NARODNOSTNE PROGRAME – NEVLADNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA« poslati na naslov Urada Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (Mlinska ulica 6A, 9220 Lendava).

 

Rok za oddajo vlog je 12. maj 2023.

 

Izplačilo subvencije

Subvencionar znesek subvencije nakaže po tem, ko obe strani podpišeta pogodbo o subvencioniranju.

Obračun in nadzor nad subvencijo

Na podlagi razpisa je rok za izvedbo programov 31. 12. 2023, rok za oddajo vsebinskega in podrobnega finančnega poročila (izpiskov iz bančnega računa, originalnih računov, dokazil) pa 31. 1. 2024.

 

 

                                                                                                                          Tomi Horvat, l.r.

                                                                                                                                 predsednik

SOSUBVENCIONARJI:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Urad za narodnosti

Občina Lendava

 

Vloga

Pravilnik

Obrazec za končno poročilo